Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: a) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:. - Stiren → polistiren.

Câu 5:

a) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:.

- Stiren → polistiren.

- Axit ω-aminoentantic (N-[] → polienantamit (nilon-7).

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn polime mỗi loại, biết rằng hiệu suất của hai phản ứng trên là 90%.

Lời giải:

a) - Stiren → polistiren.

Từ Axit ω-aminoentantic (N-[] → polienantamit (nilon-7))

N-[] (-HN-[] + O

Khối lượng stiren cần dùng là m = 1 tấn

Vì H = 90% nên m = = 1,1(tấn )

Khối lượng của axit ω-aminoentantic cần dùng là m = = 1,14 (tấn)

vì H = 90% nên m = = 1,27(tấn )