Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Viết các phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng tổng hợp a) PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen. b) Polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và strien từ butan và etylbenzen.

Câu 4:

Viết các phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng tổng hợp

a) PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen.

b) Polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và strien từ butan và etylbenzen.

Lời giải:

a) PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen.

- Điều chế PVC

- Điều chế poli vinyl axetat

b) Polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và strien từ butan và etylbenzen.

- Điều chế polibutađien

-Điều chế polime đồng trùng hợp