Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trong những chất sau, chất nào không có tính chất lưỡng tính ?

Câu 4:

Trong những chất sau, chất nào không có tính chất lưỡng tính ?

A. Al.

B. .

C. .

D. .

Lời giải:

Đáp án C.