Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân:

Câu 4:

Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân:

A. LiCl.

B. .

C. .

D. KBr.

Lời giải:

Đáp án C.