Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:

Câu 4:

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:

Lời giải:

a) Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử.

Nhúng quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử:

Mẫu thử không có hiện tượng gì là --COOH.

Hai mẫu thử còn lại làm quỳ tím hóa xanh là và và COONa

Dùng đũa thủy tinh nhúng vào dung dịch hai chất này rồi đưa lại gần miệng ống nghiệm chứa HCl đặc, mẫu nào có hiện tượng khói trắng là , còn lại là COONa.

b) Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử.

- Cho nước brom vào các mẫu thử:

+ Xuất hiện kết tủa trắng là của .

+ Mất màu dung dịch -CHO.

- Dùng Cu cho vào 2 mẫu thử còn lại

+ Nhận biết được glixerol vì tạo dung dịch xanh lam đặc trưng.

+ Còn lại là: -()-