Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:

Câu 4:

Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:

a) PVC (làm vải giả da) và da thật.

b) Tơ tằm và tơ axetat.

Lời giải:

a) Đốt 2 mẫu thử, mẫu thử có mùi khét như tóc cháy, là da thật, còn lại là PVC

b) Đốt 2 mẫu thử, mẫu thử khi cháy có mùi khét như tóc cháy là tơ tằm, còn lại là tơ axetat