Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Ngâm một lá kim loại Ni trong những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Hãy cho biết muối nào có phản ứng với Ni. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Câu 4:

Ngâm một lá kim loại Ni trong những dung dịch muối sau: , NaCl, , , , Pb(, . Hãy cho biết muối nào có phản ứng với Ni. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Lời giải:

Niken có thể phản ứng được với các dung dịch muối sau đây:

Ni + + Cu↓

Ni + Pb( → Ni( + Pb↓

Ni + → Ni( + 2Ag↓