Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe – Zn trong dung dịch HCl đến phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần % của hỗn hợp là phương án nào sau đây.

Câu 4:

Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe – Zn trong dung dịch HCl đến phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí (đktc). Thành phần % của hỗn hợp là phương án nào sau đây.

A. 27,9% Zn và 72,1% Fe.

B. 26,9% Zn và 73,1% Fe.

C. 25,9% Zn và 74,1% Fe.

D. 24,9% Zn và 75,1% Fe.

Lời giải:

Đáp án là A.

Phương trình phản ứng

Fe + 2HCl → +

Zn + 2HCl → +

Gọi x, y lần lượt là số mol Fe và Zn trong hỗn hợp

số mol = = 0,04(mol)

Giải hệ phương trình ta có: x = 0,03; y = 0,01.

Thành phần % theo khối lượng hỗn hợp là :