Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Câu 4:

Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH để phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo, gọi tên A.

Lời giải:

a)

Vì A và có cùng V ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất nên = = 0,1 (mol)

A là este no đơn chức nên có CTPT là (n ≥ 2)

Ta có: = 14n + 32 = 74 ⇒ n = 3

→CTPT của A là:

b) Gọi CTPT của A là

+ NaOH COONa + OH

Theo pt: = = 0,1 mol

= + 67 = 68 → = 1

là H (hay muối là HCOONa)

→ CTCT của A là: (etyl format).