Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M, thu được 4,48 lít NO (đktc). Hiệu suất của phản ứng khử CuO bằng bao nhiêu?

Câu 4:

Khử m gam bột CuO bằng khí ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch 1M, thu được 4,48 lít NO (đktc). Hiệu suất của phản ứng khử CuO bằng bao nhiêu?

A. 70%

B. 75%

C. 80%

D. 85%

Lời giải:

Đáp án B

Số mol : = 1. 1 = 1(mol)

Số mol NO:

Theo pt: = 4. = 4. 0,2 = 0,8 mol

= 1 – 0,8 = 0,2 (mol)

⇒ CuO dư phản ứng với

⇒ Tổng = 0,1 + 0,3 = 0,4 mol

Ban đầu 0,4 mol CuO, phản ứng 0,3 mol CuO

Hiệu suất