Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Khi thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOh thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là:

Câu 4:

Khi thủy phân este X có công thức phân tử trong dung dịch NaOh thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với bằng 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat      B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat      D. Propyl fomat.

Lời giải:

- Đáp án A.

- Vì Z có tỉ khối hơi so với nên suy ra Z có thể ở dạng hơi. Do đó, Z là rượu.

CTPT của este X có dạng nên X là este no đơn chức mạch hở. Do đó, Z là rượu no đơn chức. Gọi CTPT của Z là O

Ta có:

= 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2

Do đó: Z là: OH ⇒ X là: