Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hợp chất nào sau đây không có tính chất lưỡng tính ?

Câu 4:

Hợp chất nào sau đây không có tính chất lưỡng tính ?

A. ZnO

B. Zn

C.

D. Zn(

Lời giải:

Đáp án C.