Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là:

Câu 4:

Hỗn hợp A gồm FeO, , . Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là:

A. 231 gam.

B. 232 gam.

C. 233 gam.

D. 234 gam.

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Có thể coi 0,5 mol FeO và 0,5 mol là 0,5 mol . Vậy cả hỗn hợp có 1 mol nên có khối lượng là 232g.