Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy viết công thức của một số muối trong đó nguyên tố crom a) Đóng vai trò cation. b) Có trong thành phần của anion.

Câu 4:

Hãy viết công thức của một số muối trong đó nguyên tố crom

a) Đóng vai trò cation.

b) Có trong thành phần của anion.

Lời giải:

Muối mà crom đóng vai trò của cation : (, ,

Muối mà crom có trong thành phần của anion : ,