Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy phân biệt hai dung dịch riêng rẽ sau : (NH4)2S và (NH4)2SO4 bằng một thuốc thử .

Câu 4:

Hãy phân biệt hai dung dịch riêng rẽ sau : (S và ( bằng một thuốc thử .

Lời giải:

Cho dung dịch Ba vào hai mẫu thử, mẫu thử nào có khí và kết tủa trắng là (, chỉ có khí là (S

(S + Ba → BaS + ↑ + O

( + Ba ↓ + ↑ + O