Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome

Câu 4:

Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau:

a) -CH=.

b) =CCl-CH=.

c) =C()-CH=.

d) OH-OH và

m) (axit isophtalic).

e) -[].

Lời giải:

Các phản ứng a,b,c là các phản ứng trùng hợp; d,e là các phản ứng trùng ngưng