Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Đốt 12,8 gam Cu trong không khí, hòa tan chất rắn thu được trong dung dịch HNO3 0,5M thấy thoát ra 448ml khí NO duy nhất (đktc).

Câu 4:

Đốt 12,8 gam Cu trong không khí, hòa tan chất rắn thu được trong dung dịch 0,5M thấy thoát ra 448ml khí NO duy nhất (đktc).

a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích tối thiểu dung dịch cần dùng để hòa tan chất rắn.

Lời giải:

Số mol Cu là:

Số mol NO là:

Phương trình hóa học:

2Cu + → 2CuO (1)

CuO + → Cu( + O (2)

3Cu + → 3Cu( + 2NO + O (3)

Gọi phản ứng = x mol ⇒ = 0,2 – x (mol)

Theo pt (3):

⇒ 0,2 – x = 0,03 ⇒ x = 0,17 mol

Theo pt: = = x = 0,17 mol

= 2. + 4. = 2. 0,17 + 4. 0,02 = 0,42 mol