Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 đến Fe thì cần đủ 2,24 lít CO (đktc). Khối lượng sắt thu được là :

Câu 4:

Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, , đến Fe thì cần đủ 2,24 lít CO (đktc). Khối lượng sắt thu được là :

A. 15g

B. 16g

C. 17g

D. 18g

Lời giải:

= = 0,1 mol

BT nguyên tố C ⇒ = = 0,1 mol

BT khối lượng: + = +

= 17,6 + 0,1. 28 – 0,1. 44 = 16g

Đáp án B