Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Có 28,1 gam hỗn hợp gồm MgCO3 và BaCO3 trong đó MgCO3 chiếm a% về khối lượng. Cho hỗn hợp trên tác dụng hết với dung dịch axit HCl để lấy CO2 rồi đem sục vào dung dịch có chúa 0,2 mol Ca(OH)2 được kết tủa B.

Câu 4:

Có 28,1 gam hỗn hợp gồm trong đó chiếm a% về khối lượng. Cho hỗn hợp trên tác dụng hết với dung dịch axit HCl để lấy rồi đem sục vào dung dịch có chúa 0,2 mol Ca được kết tủa B. Tính a để kết tủa B thu được là lớn nhất.

Lời giải:

Gọi x, y lần lượt là số mol của trong 28,1 gam hỗn hợp.

Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì số mol = số mol Ca

→x + y = 0,2

Cách 1:

Cách 2:

Ta có hệ:

Giải hệ ⇒ x = y = 0,1 mol