Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Có 2 dung dịch chứa anion NO3-, CO3 2-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết các phương trình hóa học.

Câu 4:

Có 2 dung dịch chứa anion , . Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

Cho muối BaCl2 vào hai mẫu thử, mẫu thử nào có kết tủa trắng là chứa

+ ↓ +

Cho một vài mẫu bột Cu vào mẫu thử còn lại thêm vài giọt (l) nếu thấy thoát ra khí không màu (NO) hóa nâu đỏ () ngoài không khí thì mẫu thử đó chứa

3Cu + + + 2NO↑ + O

2NO + (màu nâu đỏ)