Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng kết thúc thu được 5,376 (lít) H2 (đktc). Kim loại M là kim loại nào sau đây.

Câu 4:

Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng kết thúc thu được 5,376 (lít) (đktc). Kim loại M là kim loại nào sau đây.

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Cr.

Lời giải:

Đáp án B.

Số mol là:

Số mol HCl = 0,5.1 = 0,5(mol)

2M + 2nHCl → +

Số mol HCl phản ứng: = 2. = 2.0,24 = 0,48(mol). So với ban đầu HCl phản ứng còn dư

Vậy M là Ca.