Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Chỉ dùng thêm 1 hóa chất, hãy phân biệt các chất trong những dãy sau và viết phương trình hóa học để giải thích. a) Các kim loại: Al, Mg, Ca, Na.

Câu 4:

Chỉ dùng thêm 1 hóa chất, hãy phân biệt các chất trong những dãy sau và viết phương trình hóa học để giải thích.

a) Các kim loại: Al, Mg, Ca, Na.

b) Các dung dịch: NaCl, , .

c) Các chất bột: CaO, MgO, .

Lời giải:

a) Nhận biết Al, Mg , Ca, Na

- Cho nước vào 4 mẫu thử:

   + Mẫu kim loại tan trong nước tạo thành dung dịch trong suốt là Na

   + Mẫu kim loại tan trong nước tạo dung dịch vẩn đục là Ca

2Na + O → 2NaOH +

Ca + O → Ca +

   + Hai mẫu thử không tan trong nước là Al và Mg

- Hai kim loại không tan trong nước ta cho dung dịch NaOH vào, kim loại nào phản ứng có khí bay ra là Al, còn lại là Mg

2Al + 2NaOH + O → +

b) Nhận biết các dung dịch NaCl, ,

Cho dung dịch NaOH vào 3 mẫu thử:

   + Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan là : .

   + Mẫu thử nào dung dịch có vẩn đục là

   + Mẫu thử nào dung dịch trong suốt là NaCl.

PTHH:

+ 3NaOH → Al + 3NaCl

Al + NaOH → + O

+ 2NaOH → Ca + 2NaCl

c) Nhận biết các chất bột CaO, MgO,

Cho nước vào 3 mẫu thử, mẫu thử nào tan trong nước là CaO, hai mẫu thử không tan trong nước là MgO và

CaO + O → Ca

Lấy Ca ở trên cho vào 2 mẫu thử không tan trong nước. Mẫu thử nào tan ra là , còn lại là MgO

Ca + → Ca( + O