Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu Nhiên liệu được coi là sạch và ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là :

Câu 4:

Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu

Nhiên liệu được coi là sạch và ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là :

A. Củi, gỗ, than cốc.

B. Than đá, xăng, dầu.

C. Xăng, dầu.

D. Khí thiên nhiên.

Lời giải:

Đáp án D.