Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin HOC6H4-CH2-CH(NH2)-COOH với các hóa chất sau:

Câu 3:

Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin --CH()-COOH với các hóa chất sau:

a) HCl.

b) Nước brom.

c) NaOH.

d) OH/HCl(hơi bão hòa).

Lời giải: