Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Trong thành phần của một số loại sơn có trieste của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linolenic C17H29COOH. Viết công thức cấu tạo thu gọn của các trieste có thể có của hai axit trên với glixerol.

Câu 3:

Trong thành phần của một số loại sơn có trieste của glixerol với axit linoleic COOH và axit linolenic COOH. Viết công thức cấu tạo thu gọn của các trieste có thể có của hai axit trên với glixerol.

Lời giải: