Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Trong hợp kim Al – Ni cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. Phần trăm khối lượng của hợp kim này là phương án nào sau đây.

Câu 3:

Trong hợp kim Al – Ni cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. Phần trăm khối lượng của hợp kim này là phương án nào sau đây.

A. 81% Al và 19% Ni.

B. 82% Al và 18% Ni.

C. 83% Al và 17% Ni.

D. 84% Al và 16% Ni.

Lời giải:

Đáp án B.

Khối lượng Al là = 27 x 10 = 270 (g)

Khối lượng Ni là = 59 . 1 = 59 (g)

Khối lượng hỗn hợp = + = 270 + 59 = 329 (g)

Thành phần % theo khối lượng