Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:

Câu 3:

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:

a) Glucozơ, glixerol, andehit axetic.

b) Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

c) Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột.

Lời giải:

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các nhóm chất sau trong dung dịch

a) Glucozo, glixerol, andehit axetic.

b) Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

PTHH:

Hai mẫu thử còn lại ta đun nóng với xúc tác , sau đó đem sản phẩm cho phản ứng với /. Nếu mẫu thử nào có kết tủa trắng là saccarozo.

Còn lại là glixerol

c) Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột

Trích mẫu thử, chọn thuốc thử: và dd /

Hiện tượng

Cho vào 3 mẫu thử, mẫu thử nào dung dịch chuyển sang màu xanh tím là hồ tinh bột.

Cho dung dịch / vào hai mẫu thử còn lại mẫu thử nào có kết tủa trắng là andehit axetic

PTHH: