Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là đúng

Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây là đúng

A. Nhôm là một kim loại lưỡng tính.

B. Al là một bazo lưỡng tính.

C. là oxit lưỡng tính.

D. Al là một hydroxit lưỡng tính.

Lời giải:

Đáp án D.