Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 g kali kim loại vào 362 g nước là kết quả nào sau đây?

Câu 3:

Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 g kali kim loại vào 362 g nước là kết quả nào sau đây?

A. 15,47%.

B. 13,87%.

C. 14%.

D. 14,04%.

Lời giải:

Đáp án C.

K + O → KOH +

Số mol K: = = 1(mol)

Số mol KOH: = = 1(mol)

Khối lượng KOH là = 56.1 = 56 (g)

Số mol : = = 0,5(mol)

Khối lượng dung dịch là = 39 + 362 – 0,5.2 = 400 (g)

Nồng độ = = 14%