Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Một loại quặng sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hòa tan quặng này trong HNO3 thấy có khí màu nâu bay ra, dung dịch thu được cho tác dụng với Ba thấy có kết tủa trắng không tan trong axit mạnh. Loại quặng đó là :

Câu 3:

Một loại quặng sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hòa tan quặng này trong thấy có khí màu nâu bay ra, dung dịch thu được cho tác dụng với Ba thấy có kết tủa trắng không tan trong axit mạnh. Loại quặng đó là :

A. xiderit.

B. hemantit.

C. manhetit.

D. pirit sắt.

Lời giải:

Đáp án D.

Hòa tan quặng vào HNO3 thoát ra khí màu nâu là .

Dung dịch thu được cho tác dụng với dd → kết tủa trắng là (không tan trong axit mạnh)

⇒ Quặng sắt ban đầu là

PTHH:

+ → Fe( + + + O

+ + 2HCl