Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Một hỗn hợp bột gồm Al, Fe, Cu, Hãy trình bày một phương pháp hóa học để tách từng kim loại ra khỏi hỗn hợp đó. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng.

Câu 3:

Một hỗn hợp bột gồm Al, Fe, Cu, Hãy trình bày một phương pháp hóa học để tách từng kim loại ra khỏi hỗn hợp đó. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng.

Lời giải:

Cho dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp 3 kim loại thu được hai phần.

- Phần dung dịch là và NaOH dư

- Phần chất rắn là Cu và Fe

Al + NaOH + O → +

Lấy phần dung dịch dẫn đến dư thu được kết tủa Al. Lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn là . Điện phân nóng chảy ta được Al.

+ + O → + Al

+ 2NaOH → + O

+ NaOH →

2Al + O

→ 4Al +

Phần chất rắn đem hòa tan trong HCl dư, thu được dung dịch là , còn phần chất rắn là Cu. Điện phân dung dịch thu được ta được Fe.

Fe + 2HCl → +

→ Fe +