Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Khi thủy phân (xúc tác axit ) một este thu được glixerol và hỗn hợp các axit stearic (C17H35COOH), panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ mol 2:1. Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?

Câu 3:

Khi thủy phân (xúc tác axit ) một este thu được glixerol và hỗn hợp các axit stearic (COOH), panmitic (COOH) theo tỉ lệ mol 2:1. Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?

Lời giải:

Đáp án B.