Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng . Cho 14,8 gam X tác dụng với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Giá trị của V là:

Câu 3:

Hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng . Cho 14,8 gam X tác dụng với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Giá trị của V là:

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 4,48 lít

D. 3,36 lít

Lời giải:

Đáp án D

%Fe = 100% - 43,24% = 56,76%

Khối lượng của Fe là

Fe + 2HCl → +

0,15(mol)            0,15(mol)

= 0,15 x 22,4 = 3,36 (lit)