Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại cần dùng 8,96 lít H2 (đktc). Khim loại đó là kim loại nào sau đây?

Câu 3:

Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại cần dùng 8,96 lít (đktc). Khim loại đó là kim loại nào sau đây?

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Cr.

Lời giải:

Đáp án C.

Gọi công thức của oxit kim loại là

Số mol = = 0,4(mol)

Như vậy :

Mx + 16y = 58y

Mx = 42y

Giá trị thỏa mãn : M = 56; x = 3; y = 4

Kim loại là Fe và công thức oxit là