Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Có các lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch không màu sau : Na2SO4, Na2S, Na2CO3 , Na3PO4, Na2SO3.

Câu 3:

Có các lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch không màu sau : , S, , , . Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch loãng nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận biết được những dung dịch nào ?

A. , S,

B. , S

C. S, ,

D. , S, , ,

Lời giải:

Đáp án A

Cho dd loãng lần lượt vào 5 lọ đựng 5 dd:

   + Lọ nào có khí không màu không mùi là Na2CO3

+ + O +

   + Lọ nào có khí mùi trứng thối là S.

S + + S ↑(mùi thối)

   + Lọ nào có khí không màu mùi xốc là

+ + O + ↑ (mùi hắc)

   + 2 lọ còn lại không hiện tượng

⇒ Nhận biết được 3 dd là , S,