Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation như sau : NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ nồng độ dung dịch khoảng 0,1M.

Câu 3:

Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation như sau : , , , , nồng độ dung dịch khoảng 0,1M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa mấy dung dịch ?

A. Dung dịch

B. Hai dung dịch

C. Ba dung dịch ,

D. Cả 4 dung dịch.

Lời giải:

- Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào từng ống nghiệm trên

   + ống nghiệm nào có khí mùi khai thoát ra ⇒ chứa

+ ↑ + O

   + ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa màu trắng, kết tủa không tan trong dung dịch NaOH dư ⇒ chứa

+ → Mg

   + ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ ⇒ chứa

+ → Fe

   + ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần đến hết ⇒ chứa

+ → Al

Al↓ + + O

   + ống nghiệm nào không có hiện tượng gì là

Vậy phân biệt được cả 5 ion

Chọn: D.