Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Có 4 ống nghiệm không nhãn mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,1 M) : NaCl, Na2CO3, KHSO4, CH3NH2.

Câu 3:

Có 4 ống nghiệm không nhãn mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,1 M) : NaCl, , , . Chỉ dùng giấy quỳ tím cho vào từng dung dịch, quan sát sự thay đổi màu của nó có thể nhận biết dãy dung dịch nào ?

A. 1 dung dịch NaCl

B. 2 dung dịch NaCl và

C. 2 dung dịch .

D. 3 dung dịch NaCl,

Lời giải:

Cho quỳ tím vào từng chất:

   + Qùy tím chuyển sang màu đỏ là

   + Qùy tím chuyển sang màu xanh là

   + Qùy tím không chuyển màu là NaCl

Vậy có thể phân biệt được cả 4 dãy A, B, C, D