Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho biết các monomer được dùng để điều chế các polime sau:

Câu 3:

Cho biết các monomer được dùng để điều chế các polime sau:

Lời giải:

a) =CH-Cl

b) =

c) = CH –

d) -[]-COOH

e)

g) N-[]- và HCOO-[]-COOH