Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là :

Câu 3:

Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là :

A. 21,56 gam.

B. 21,65 gam.

C. 22,56 gam.

D. 22,65 gam.

Lời giải:

Đáp án C.

= 0,12 mol.

= = 0,12 mol.

= 0,12 x 188 = 22,56.