Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3và CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 2M. Khối lượng muối thu được là :

Câu 3:

Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, và CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch 2M. Khối lượng muối thu được là :

A. 60 gam.

B. 80 gam.

C. 85 gam.

D. 90 gam.

Lời giải:

Đáp án B.

Các phương trình phản ứng :

Gọi x, y, z lần lượt là số mol của MgO, và CuO

MgO + + O

+ ( + O

CuO + + O

Số mol = 0,3. 2 = 0,6(mol)

1 mol oxit phản ứng tạo thành 1 mol muối ⇒ khối lượng tăng: 96 – 16 = 80g

⇒ mmuối = 32 + 80 . 0,6 = 80g