Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít H2 ở đktc. Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

Câu 3:

Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít ở đktc. Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

A. 16,2 gam và 15 gam.

B. 10,8 gam và 20,4 gam.

C. 6,4 gam và 24,8 gam.

D. 11,2 gam và 20 gam.

Lời giải:

Chọn B.

2Al + 2NaOH + O → +

+ 2NaOH → + O

= 27.0,4 = 10,8 (gam); = 31,2 - 10,8 = 20,4 (gam).