Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho 2,84 g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí (đktc). Phần trăm khối lượng của hai muối( CaCO3 , MgCO3) trong hỗn hợp là :

Câu 3:

Cho 2,84 g hỗn hợp tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí (đktc). Phần trăm khối lượng của hai muối( , ) trong hỗn hợp là :

A. 35,2 % và 64,8%.

B. 70,4% và 29,6%.

C. 85,49% và 14,51%.

D. 17,6% và 82,4%.

Lời giải:

Đáp án B.

Số mol :

Gọi x, y lần lượt là số mol của trong hỗn hợp

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

= = 70,42%

= 100% - 70,42% = 29,58%