Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Chất X có CTPT C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là:

Câu 3:

Chất X có CTPT . Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức Na. Công thức cấu tạo của X là:

A.       B.

C.       D.

Lời giải:

Đáp án C.

Y có CTPT Na ⇒ CTCT của Y là COONa

Như vậy X là :