Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Chất nào sau đây có thể dùng làm mềm nước cứng có tính vĩnh cửu

Câu 3:

Chất nào sau đây có thể dùng làm mềm nước cứng có tính vĩnh cửu

A. NaCl.

B. .

C. .

D. HCl.

Lời giải:

Đáp án C.