Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Các số oxi hóa đặc trưng của crom là phương án nào?

Câu 3:

Các số oxi hóa đặc trưng của crom là phương án nào?

A. +2, +4, +6.

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.

Lời giải:

Đáp án B.