Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N là 40,45%; 7,86%; 15,73%, còn lại là oxi, và công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X.

Câu 3:

Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N là 40,45%; 7,86%; 15,73%, còn lại là oxi, và công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X.

Lời giải:

%O = 100% - (40,45% - 7,86% - 15,73%) = 35,96%

Công thức của X là

Ta có tỉ lệ:

Ta có tỉ lệ: x : y : z : t = 3 : 7 : 2 : 1

Công thức đơn giản : (.

Vì công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nên

Công thức phân tử N

Công thức cấu tạo -CH()-COOH Axit α-aminopropinoic (alanin)