Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: a) Có điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime : chất dẻo, tơ, cao su và keo dán. b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Câu 3:

a) Có điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime : chất dẻo, tơ, cao su và keo dán.

b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Lời giải:

a) – Điểm chung : đều có cấu tạo từ các polime.

- Khác nhau : về mặt tính chất của các polime.

+ Chất dẻo : polime có tính dẻo.

+ Tơ : polime mảnh, sợi dài, có độ bền nhất định.

+ Cao su : polime có tính đàn hồi.

+ Keo dán : polime có khả nằng kết dính.

b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

- Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo.

- Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần vật liệu phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.