Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Ứng với công thức C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

Câu 2:

Ứng với công thức có bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A. 2;      B. 3;      C. 4;      D. 5

Lời giải:

Đáp án C.

Có 4 đồng phân của este .