Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trong số các polime sau, chất nào được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

Câu 2:

Trong số các polime sau, chất nào được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poli (vinyl clorua).

B. Polisaccarit.

C. Protein.

D. Nilon- 6,6.

Lời giải:

Đáp án A.