Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozo, glixerol, etanol, và lòng trắng trứng?

Câu 2:

Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozo, glixerol, etanol, và lòng trắng trứng?

A. NaOH.

B. /.

C. Cu.

D. .

Lời giải:

Đáp án C.

PTHH: